Zemědělské obchodní družstvo Skryje

Aktuality

Pozvánka


Představenstvo Zemědělského obchodního družstva Skryje si Vás tímto dovoluje pozvat na výroční členskou schůzi Zemědělského obchodního družstva Skryje, Skryje 63, 582 82 Golčův Jeníkov, IČ 00122971, která se bude konat v pátek dne 1. dubna 2022 ve 13.00 v restauraci Lanete v Golčově Jeníkově ( nám. T.G. Masaryka 114)

    Program:
  1. Zahájení, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů
  2. Zpráva o hospodaření družstva a činnosti představenstva v r. 2021, výhled činnosti na r. 2022
  3. Schválení roční účetní závěrky za r. 2021
  4. -----------------------
  5. Diskuse
  6. Rekapitulace
  7. Závěr

Na Vaši účast se těší představenstvo družstva

S podklady k jednotlivým bodům projednávaným na schůzi se můžete seznámit v pracovních dnech od 7.00 do 15.00 v kanceláři předsedy představenstva.Pokud se členské schůze nechcete nebo nemůžete zúčastnit, využijte prosím možnosti udělit plnou moc jiné osobě. Svolání náhradní členské schůze nutné v případě, že by členská schůze dne 1.4.2022 nebyla usnášení schopná, by představovalo nemalé náklady. Děkujeme za pochopení.Plná moc

Zplnomocňuji tímto p……………………………….r.č………………………,
bytem……………………………………………………………………………
aby mne v plném rozsahu mých členských práv a povinností zastupoval ( a ) na
členské schůzi družstva dne 1.4.2022.
V………………………… dne………………

Podpis:.................
Jméno:.................
r.č.:......................
bytem:.................